POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.grajwlaciate.pl („Witryna”) stworzonej i działającej na potrzeby przeprowadzenia akcji CSR („Akcja”) i Konkursu „Dzieci dla dzieci” („Konkurs”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny zagrać w grę Łaciate („Gra”) i dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie uzupełnionego formularza. Koordynatorem Akcji i organizatorem Konkursu jest IQ Marketing (Poland) sp. z o o. z siedzibą w Warszawie („IQ Marketing” lub „Administrator”).

Niniejsza polityka ochrony prywatności zawiera postanowienia dotyczące danych osobowych Użytkowników Witryny, danych osobowych osób, które zagrały w Grę oraz danych osobowych osób, które dokonały zgłoszenia w Konkursie, jak i danych osób wnoszących reklamacje oraz osób korzystających ze skrzynki kontaktowej.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce.

IQ Marketing jest usługodawcą świadczącym na rzecz użytkowników usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu treści Witryny oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności, a także jest on usługodawcą świadczącym na rzecz użytkowników usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu i umożliwieniu nieodpłatnego zagrania w Grę. Zasady korzystania z Gry znajdują się po linkiem: www.grajwlaciate.pl/zasady-korzystania-z-gry.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia do Konkursu, rodziców i opiekunów wypełniających formularz zgody na przystąpienie ich dziecka/podopiecznego do Konkursu, osób grających w Grę i jednocześnie przystępujących do Konkursu, jak i użytkowników Witryny, w tym w zakresie cookies zbieranych za pośrednictwem Witryny oraz osób kontaktujących się z Organizatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji („Użytkownicy”) jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

IQ Marketing wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail abi@iq-marketing.pl, adres ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 02-954, Warszawa.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, z operacyjnościami Witryny.

IQ Marketing informuje, że w celu zagrania w Grę i skorzystania z jej funkcjonalności, nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych ani założenie konta w Grze. Punkty zdobyte przez osobę w Grze zasilają pulę punktów widocznych na liczniku zamieszczonym w Witrynie, jednak nie są one w żaden sposób w systemie IQ Marketing zapisywane i łączone z osobą, która w Grę zagrała.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa, a także w razie wyrażenia zgody, w celach reklamowych oraz w celach analitycznych i statystycznych. Dane Użytkowników Witryny, zbierane są w związku z aktywnością Użytkownika w Witrynie jak i w ramach formularza zgłoszeniowego oraz formularza zgody na udział w Konkursie, wypełnianego przez rodzica lub opiekuna prawnego potencjalnego uczestnika, przetwarzane są na potrzeby dokonania zgłoszenia w Konkursie przez Użytkownika, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz w innych celach związanych z realizacją Konkursu, sprecyzowanych w Regulaminie Konkursu (dalej: „Regulamin”).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych, w celu:

a) korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”. Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), dokonanie zgłoszenia do Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wypełnienie formularza zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego;

b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji prawa do nagrody jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w tych celach przez Uczestnika, który ukończył 16 rok życia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zaś w przypadku Uczestnika, który ma 13-15 lat jest to zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego tego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 8 ust. 1 RODO);

c) uzupełnienia formularza zgody, wypełnianego przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby, która chce wziąć udział w Konkursie jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odebraniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w wieku poniżej 16 lat, chcącego wziąć udział w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na możliwości rozpatrzenia reklamacji i możliwości ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

e) analitycznym i statystycznym, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google, jest zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f) reklamowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi dostępnych za pośrednictwem TikTok Pixel, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), który ukończył 16 r.ż, natomiast w przypadku Użytkownika poniżej 16 r. ż., jest to zgoda, którą powinien on potwierdzić z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przetwarzanie polega na zautomatyzowanym profilowaniu Twoich danych poprzez rejestrowanie historii przeglądania strony, a przez to monitorowaniu Twoich zainteresowań oraz Twojej lokalizacji za pomocą plików cookies

g) odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wysłane na adres e-mail IQ Marketing podany do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na niepozostawianiu złożonego zapytania bez odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

1. Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

2. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: podmioty i organy, którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa udostępnia się dane osobowe, pracownicy lub współpracownicy IQ Marketing oraz podmioty świadczące usługi dla IQ Marketing, w tym usługi informatyczne (hostingowe), kurierskie, pocztowe, księgowe lub obsługi prawnej wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

3. Dane Użytkowników, którzy zgodę wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google Alaytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=3528231.

4. Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez TikTok, przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone lub ujawnione TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”) oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska. Jeśli wyrazisz na to zgodę, informacje o Twoich działaniach w Witrynie – w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzonej przez Ciebie Witrynie oraz sposobie korzystania z jej usług – będą przekazywane do ww. podmiotu niezależnie od tego, czy masz konto na TikToku i czy jesteś zalogowany(a) do TikToka. Więcej informacji na temat tego, jak TikTok korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami TikToka, znajdziesz w następującym dokumencie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.

5. Dane osobowe w powyższych przypadkach mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak również do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z odpowiednimi decyzjami, w szczególności DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane. Ponadto, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przekazanie Twoich danych (adres IP, dane osobowe zbierane przez pliki cookies, witryna, z jakiej zostałeś skierowany na stronę) przez ich Administratora do podmiotów z grupy TikTok, które to podmioty przetwarzają dane w Singapurze, przekazanie danych do w/w podmiotów może się wiązać z ewentualnym ryzykiem w postaci braku zapewnienia przez państwo, w którym dane są przetwarzane odpowiednich zabezpieczeń, skutecznych środków ochrony 3 prawnej oraz egzekwowania praw, które to ryzyko możesz dobrowolnie zaakceptować wyrażając powyższą zgodę.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

1. Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia przez Użytkownika zawartości plików cookies w przeglądarce, z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies, w tym narzędzi udostępnianych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, a także TikTok i są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies.

2. W zakresie Konkursu, okres przez jaki będą przechowywane dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu są przetwarzane:

a) dane osobowe Uczestników, Laureatów oraz rodziców i opiekunów prawnych, wypełniających formularz, będą przetwarzane przez okres 6 (sześciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs bądź do czasu wycofania zgody w zależności od tego co nastąpi wcześniej;

b) dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu poinformowania tej osoby o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a dane osobowe osób zgłaszających reklamacje, które zostały rozpatrzone pozytywnie, tj. na skutek których takim osobom została wydana Nagroda, będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagrody.

3. Po nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

4. Dodatkowo dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Organizatora, podanego w Witrynie, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych;

2. żądania ich poprawiania;

3. żądania ich sprostowania;

4. żądania ich usunięcia;

5. żądania ograniczenia ich przetwarzania

6. do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7. do przenoszenia swoich danych, gdy są one przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

8. do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA CZY PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM/UMOWNYM ORAZ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale w odpowiednim zakresie pozostaje warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz udziału w Konkursie, to znaczy jest niezbędne do korzystania z Witryny, przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 4 dokonania zgłoszenia do Konkursu i ewentualnie otrzymania nagrody, wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka lub podopiecznego w Konkursie, wniesienia reklamacji, bądź zapytań. Wszędzie tam, gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

PRZEGLĄDANIE WITRYNY I PODSTRON

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach przeglądarki – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi oferowanych przez narzędzie Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryn, a także po uzyskaniu zgody od Użytkownika na takie działanie.

W przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę (w określonych przypadkach wskazanych w niniejszej polityce ochrony prywatności potwierdzonej przez Twoich rodziców), gromadzone dane wykorzystujemy także w celach marketingowych i reklamowych za pośrednictwem narzędzia TikTok Pixel, aby kierować do Ciebie reklamy za pośrednictwem serwisu TikTok. Dane przetwarzane w celu marketingowym i reklamowym będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz kontrolowania prowadzonych działań reklamowych.

BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań RODO.

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy zamieszczony w Witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez IQ Marketing. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem. Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z góry określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

b. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

c. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows- 10-microsoft-edge-and-privacy

d. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

e. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

f. dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics lub TikTok Pixel nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.